Yksilöpsykoterapia

Terapia alkaa 1-2:lla arviokäynnillä, missä arvioidaan erityisesti mahdollisuutta tehdä yhteistyötä. Terapian alkuvaiheessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, traumatisoitumisen muotoja, nykyisiä oireita, erilaisia voimavaroja ja resursseja sekä mietitään terapian tavoitteita.

Traumapsykoterapiassa sovelletaan yleisiä traumaterapian viitekehyksiä ja tekniikoita. Keskustelun lisäksi käytetään tarvittaessa sensomotorisen kehoterapian menetelmiä, EMDR:ää tai psykodraamallisia menetelmiä. Tapaamisia on yleensä 1-2- krt/viikko.

Psykoterapiakuluihin voi saada Kelan kuntoutuspsykoterapiakorvausta – lisätietoja: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

EMDR

EMDR (Eye Movement Desentisization and Reprosessing eli silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleenprosessointi) on Francine Shapiron kehittämä laajasti käytetty, tutkittu ja arvostettu menetelmä, joka auttaa prosessoimaan mieleen tallentunutta toimimatonta informaatiota kohti toimivampaa ratkaisua – esim. korjaamaan itseen liittyviä negatiivisia uskomuksia. EMDR-teoria perustuu ajatukseen ihmisen luontaisesta itsekorjautuvuusmekanismista, joka pyrkii korjaamaan yksilölle aiheutuneita vaurioita – myös psyykkisellä tasolla. Traumatisoituessa mekanismi jää ikään kuin jumiin ja EMDR:ssä mielen ja aivojen mekanismia autetaan toimimaan sekä valmistelutoimenpiteiden avulla että prosessointiin liittyvän bilateraalisen stimulaation ja terapeutin avulla. Bilateraalinen stimulaatio tarkoittaa keskiviivan ylittävää ärsykettä kuten edestakaista silmänliikettä vasemmalta oikealle ja tai laitteella aikaansaatua käsissä vuorotellen tuntuvaa värinätuntemusta. EMDR-menetelmää käytetään osana kokonaishoitoa.

EMDR:ää olen käyttänyt säännöllisesti osana traumaterapiaa vuodesta 2006 alkaen.

Lisätietoa EMDR:stä: www.emdr.fi

Sensomotorinen kehoterapia

Sensomotorinen kehoterapia on erityisesti Pat Ogdenin kehittämä menetelmä. Sen keskeinen ajatus on lisätä kehotietoisuutta, auttaa luomaan hyväksyvämpää suhdetta omaan kehoon ja auttaa suorittamaan loppuun traumatisoitumisen tapahtuessa aktivoituneita, mutta keskenjääneitä toimintoja. Kehokokemuksiin tutustuminen on usein haasteellista ja vaativaa, koska traumatisoituminen aiheuttaa tyypillisesti vieraantuneisuutta tai negatiivista suhtautumista omaa kehoa kohtaan. Kehon huomioiminen on yksi oleellinen osa traumaterapiaa koko hoitoprosessin ajan.

Psykodraama

Psykodraama on Jacob Morenon kehittämä eläytyvään roolityöskentelyyn perustuva menetelmä, jota voidaan soveltaa yksilö- ja ryhmäterapiassa. Psykodraamassa keskeistä on pyrkiä konkretisoimaan eri keinoin subjektiivista kokemusta omasta elämästä ja omista kokemuksista ja roolityöskentelyn avulla lisätä tietoisuutta kokemusten eri puolista sekä löytää keinoja ilmaista ilmaisematta jääneitä kokemuksia. Työskentelyn tavoitteena on löytää omaa spontaanisuutta ja luovuutta, joka mahdollistaa uudenlaisen toiminnan suhteessa vanhoihin kokemuksiin ja mielekkään toiminnan suhteessa uusiin kokemuksiin.

Lisätietoa psykodraamasta: www.pohjoisenpsykodraama.fi